МЕНИ

Насловна » Услуге » Управљачи инфраструктуре » Сагласност на акт о одржавању подсистема туристичко-музејске железнице

Сагласност на акт о одржавању подсистема туристичко-музејске железнице

Опис поступка:

У складу са чланом 112 Закона о безбедности железничког саобраћаја („Сл. гласник РС”, бр. 41/18) управљач инфраструктуре, уз сагласност Дирекције за железнице, доноси акт о одржавању подсистема туристичко-музејске железнице, као и начин регулисања железничког саобраћаја на тој железници.

Дирекција за железнице прописује садржину акта из става 1. овог члана.

Дирекција за железнице издаје дозволу за коришћење возила на туристичко-музејској железници на основу оверене техничке документације и обављеног техничког прегледа.

Такса:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу прописану Тарифом републичких административних такси – Тарифни број 1. Закона о републичким административним таксама ( „Службени гласник РС”, број 43/03 – основни текст), на рачун број 840-30961845-47, без позива на број.

Евиденције:

Евиденција 021

Законска и подзаконска акта:

- Закон о безбедности железничког саобраћаја („Сл. гласник РС“ бр.41/2018) члан 112

- Правилник о садржини акта о одржавању подсистема туристичко-музејске железнице (Сл. гласник РС", број 74/19)

 

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата   Портал Регистра административних поступака