MENI

Naslovna » Usluge » Upravljači infrastrukture » Dozvola za puštanje infrastrukturnih podsistema u rad

Dozvola za puštanje infrastrukturnih podsistema u rad

Opis postupka:

Shodno odredbama člana 16. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Službeni glasnik RS“, broj 41/18), strukturni podsistemi se mogu pustiti u rad samo ako su projektovani, izgrađeni i ugrađeni tako da su ispunjeni osnovni zahtevi, kad se integrišu u železnički sistem, pri čemu se naročito proverava: 1) tehnička usklađenost ovih podsistema sa sistemom u koji se integrišu; i 2) bezbedna integracija ovih podsistema primenom mera za kontrolu rizika.

Tehnička usklađenost podrazumeva da tehničke karakteristike fiksnih strukturnih podsistema moraju da budu usklađene međusobno, kao i sa tehničkim karakteristikama vozova koji se koriste u železničkom sistemu. Usklađenost sistema sa sistemom u koji se integriše, postiže se kroz usklađenost sa važećim TSI, odnosno nacionalnim železničkim tehničkim propisima.

Bezbedna integracija strukturnog podsistema u njegovo okruženje je deo osnovnih zahteva a proverava se sledeće: bezbedna integracija između elemenata od kojih se sastoji podsistem, između podsistema koji čine vozilo ili železničku mrežu, bezbedna integracija vozila sa karakteristikama železničke mreže, bezbedna integracija železničke mreže sa karakteristikama vozila definisanim u TSI i nacionalnim železničkim tehničkim propisima, i bezbedna integracija sa susednim delovima mreže (pružne deonice).

Taksa:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu propisanu Tarifom republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 148. Zakona o republičkim administrativnim taksama ( „Službeni glasnik RS”, broj 43/03 – osnovni tekst), na račun broj 840-30961845-47.

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema („Službeni glasnik RS“, broj 41/18),

- Pravilnik o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za koiršćenje strukturnih podsistema („Službeni glasnik RS“ broj 33/22 od 11. marta 2022. godine)

 

 Vrh strane
 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  KORONA VIRUS-COVID-19  Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata