MENI

Naslovna » Usluge » Vozila » Upis u nacionalni registar železničkih vozila (NVR)

UPIS U NACIONALNI REGISTAR ŽELEZNIČKIH VOZILA

Opis postupka:

U skladu sa članom 32. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl. glasnik RS“ broj 41/18) za upis vozila u Nacionalni registar železničkih vozila podnosi se zahtev kod Direkcije za železnice (u daljem tekstu: Direkcija). Zahtev se podnosi u pisanoj formi i dostavlja se na pisarnicu Direkcije direktnom dostavom ili putem pošte. Uz zahtev je neophodno priložiti i prateću dokumentaciju.

Prateća dokumentacija sadrži:

  • Pravilno popunjen i potpisan Standardni obrazac za registraciju odobrenih vozila (OTIF);
  • Dokaz da vozilo poseduje dozvolu za korišćenje u železničkom saobraćaju;
  • Ugovor sa licem zaduženim za održavanje, ukoliko podnosilac zahteva sam ne održava svoja vozila;
  • Dokaz o plaćenoj taksi.

FORMA ZAHTEVA

Zahtev za registraciju vozila se predaje Direkciji u pisanoj formi uz navođenje neophodnih podataka o podnosiocu zahteva (naziv, adresa i kontakt podnosioca zahteva). Zahtev za registraciju može da se podnese za jedno vozilo ili za više vozila. U slučaju da se zahtev odnosi na registraciju većeg broja vozila, potrebno je uz zahtev dostaviti i prilog sa individualnim brojevima vozila koja se registruju.

STANDARDNI OBRAZAC ZA REGISTRACIJU ODOBRENIH VOZILA (OTIF)

Za upis vozila u Nacionalni registar železničkih vozila popunjava se Standardni obrazac za registraciju odobrenih vozila (OTIF). Obrazac je neophodno popuniti propisno, u traženoj formi i za svako od vozila koje se upisuje u registar pojedinačno.

Takođe je neophodno da za svako od vozila, na zadnjoj strani obrazac bude potpisan od strane ovlašćenog lica firme.

Za vozila koja se povlače iz registra, upisuje se odgovarajući kod za povlačenje vozila iz registra.

Spisak kodova za povlačenje vozila iz registra možete preuzeti ovde.

DOZVOLA ZA KORIŠĆENjE U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

Dokaz da vozilo poseduje odgovarajuću dozvolu za korišćenje u železničkom saobraćaju pruža se prilaganjem kopije dozvole za korišćenje uz svaki Standardni obrazac za registraciju odobrenih vozila. Za dozvole izdate od strane Direkcije za železnice dostava originala ili overene kopije dozvole nije neophodna.

UGOVOR SA LICEM ZADUŽENIM ZA ODRŽAVANjE

Da bi vozilo moglo da bude upisano u Nacionalni registar železničkih vozila, obavezno je u obrascu navesti lice zaduženo za održavanje konkretnog vozila.

Podnosilac zahteva može sam biti lice zaduženo za održavanje ili to može biti druga organizacija.

U slučaju da je lice zaduženo za održavanje druga organizacija, neophodno je da podnosilac zahteva Direkciji dostavi i overenu kopiju ugovora o angažovanju druge organizacije.

Za teretna kola neophodno je da lice zaduženo za održavanje poseduje važeći sertifikat izdat od strane Direkcije ili drugog akreditovanog sertifikacionog tela države ugovornice OTIF-a ili države Evropske unije.

TAKSA:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu propisanu Tarifom republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 148. Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS” br. 43/03 – osnovni tekst).

Taksa se uplaćuje na račun broj 840-30961845-47 (bez poziva na broj), u iznosu od 100,00 dinara.

Propisani iznos takse uplaćuje se za svako vozilo pojedinačno.

Dokaz o uplati takse dostavlja se uz zahtev u vidu potvrde o uplati u banci (izvod iz banke) ili pošti.

Primer uplatnice za plaćanje možete preuzeti ovde.

Obrasci:

Standardni obrazac za registraciju odobrenih vozila (OTIF)

Evidencije:

Nacionalni registar vozila

Zakonska i podzakonska akta:

Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl. glasnik RS“ broj 41/18)

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata