МЕНИ

Насловна » Услуге » Возила » Упис у национални регистар железничких возила (НВР)

УПИС У НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТАР ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА

Опис поступка:

У складу са чланом 32. Закона о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС“ број 41/18) за упис возила у Национални регистар железничких возила подноси се захтев код Дирекције за железнице (у даљем тексту: Дирекција). Захтев се подноси у писаној форми и доставља се на писарницу Дирекције директном доставом или путем поште. Уз захтев је неопходно приложити и пратећу документацију.

Пратећа документација садржи:

 • Правилно попуњен и потписан Стандардни образац за регистрацију одобрених возила (OTIF);
 • Доказ да возило поседује дозволу за коришћење у железничком саобраћају;
 • Уговор са лицем задуженим за одржавање, уколико подносилац захтева сам не одржава своја возила;
 • Доказ о плаћеној такси.

ФОРМА ЗАХТЕВА

Захтев за регистрацију возила се предаје Дирекцији у писаној форми уз навођење неопходних података о подносиоцу захтева (назив, адреса и контакт подносиоца захтева). Захтев за регистрацију може да се поднесе за једно возило или за више возила. У случају да се захтев односи на регистрацију већег броја возила, потребно је уз захтев доставити и прилог са индивидуалним бројевима возила која се региструју.

СТАНДАРДНИ ОБРАЗАЦ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ОДОБРЕНИХ ВОЗИЛА (OTIF)

За упис возила у Национални регистар железничких возила попуњава се Стандардни образац за регистрацију одобрених возила (OTIF). Образац је неопходно попунити прописно, у траженој форми и за свако од возила које се уписује у регистар појединачно.

Такође је неопходно да за свако од возила, на задњој страни образац буде потписан од стране овлашћеног лица фирме.

За возила која се повлаче из регистра, уписује се одговарајући код за повлачење возила из регистра.

Списак кодова за повлачење возила из регистра можете преузети овде.

ДОЗВОЛА ЗА КОРИШЋЕЊЕ У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ

Доказ да возило поседује одговарајућу дозволу за коришћење у железничком саобраћају пружа се прилагањем копије дозволе за коришћење уз сваки Стандардни образац за регистрацију одобрених возила. За дозволе издате од стране Дирекције за железнице достава оригинала или оверене копије дозволе није неопходна.

УГОВОР СА ЛИЦЕМ ЗАДУЖЕНИМ ЗА ОДРЖАВАЊЕ

Да би возило могло да буде уписано у Национални регистар железничких возила, обавезно је у обрасцу навести лице задужено за одржавање конкретног возила.

Подносилац захтева може сам бити лице задужено за одржавање или то може бити друга организација.

У случају да је лице задужено за одржавање друга организација, неопходно је да подносилац захтева Дирекцији достави и оверену копију уговора о ангажовању друге организације.

За теретна кола неопходно је да лице задужено за одржавање поседује важећи сертификат издат од стране Дирекције или другог акредитованог сертификационог тела државе уговорнице OTIF-а или државе Европске уније.

ТАКСА:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу прописану Тарифом републичких административних такси – Тарифни број 148. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС” бр. 43/03 – основни текст).

Такса се уплаћује на рачун број 840-30961845-47 (без позива на број), у износу од 100,00 динара.

Прописани износ таксе уплаћује се за свако возило појединачно.

Доказ о уплати таксе доставља се уз захтев у виду потврде о уплати у банци (извод из банке) или пошти.

Пример уплатнице за плаћање можете преузети овде.

Обрасци:

Стандардни образац за регистрацију одобрених возила (ОTIF)

Евиденције:

Национални регистар возила

Законска и подзаконска акта:

Закон о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС“ број 41/18)

 

 Врх стране
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19 КОРОНА ВИРУС-COVID-19 Обавештења  Информатор о раду Захтев за информације од јавног значаја Национални регистар возила NVR Прописи у припреми RULEBOOK Укидање печата