МЕНИ

Насловна » О нама » Руководство

Организациона структура

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ

НАРАТИВНИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СРУКТУРЕ

Унутрашња организација Дирекције уређена је у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Дирекцији за железнице I Број: 340-355/2021 од 2. априла 2021. године, на који је Влада дала сагласност Закључком 05 Број:110-3090/2021, од 8. априла 2021. године и који је ступио на снагу 20. фебруара 2021. године, који је донет сходно обавези усклађивања унутрашње организације Дирекције са одредбама Закона о железници („Службени гласник РС“, бр. 41/2018), Закона о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, бр. 41/2018) и Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 41/2018).

Унутрашње јединице и уже унутрашње јединице, њихов делокруг и међусобни однос, руковођење унутрашњим и ужим унутрашњим јединицама, овлашћења и одговорности руководилаца унутрашњих и ужих унутрашњих јединица, начин сарадње с другим органима и организацијама, број државних службеника који раде на положају и опис њихових послова, број извршилачких радних места по звању и њихови описи послова, као и потребан број државних службеника за свако радно место и услове за запослење на сваком радном месту у Дирекцији утврђени су Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Дирекцији за железнице.

У оквиру Дирекције, постоје две унутрашње јединице:

1) Одељење за регулисање безбедности и интероперабилности у железничком саобраћају, жичаре и метро

2) Одељење за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове

У оквиру Одељења за регулисање безбедности и интероперабилности у железничком саобраћају, жичаре и метро, образoване су три уже унутрашње јединице:

- Одсек за управљање безбедношћу и стручно оспособљавање;

- Одсек за прописе, стабилне структурне подсистеме, железничка и метро возила;

- Одсек за сертификацију лица задужених за одржавање, радионица за одржавање железничких возила и жичаре.

У оквиру Одељења за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове, образоване су две уже унутрашње јединице:

- Одсек за регулисање железничког тржишта, лиценце и права путника;

- Одсек за финансијске, кадровске и опште послове.

Сарадњу са другим органима и организацијама обавља директор Дирекције, односно ресорни начелник по овлашћењу, а послове у вези са обезбеђивањем слободног приступа информацијама од јавног значаја, самостални саветник за правне послове у области управљања кадровима и опште послове, Гордана Коцић.

 Врх стране
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  КОРОНА ВИРУС-COVID-19  Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата