MENI

Naslovna » Usluge » Ostale usluge » SERTIFIKAT O POGODNOSTI ZA UPOTREBU ELEMENATA STRUKTURNOG PODSISTEMA ŽELEZNIČKIH VOZILA (OSIM TERETNIH KOLA) PREMA NACIONALNIM PROPISIMA

SERTIFIKAT O POGODNOSTI ZA UPOTREBU ELEMENATA STRUKTURNOG PODSISTEMA ŽELEZNIČKIH VOZILA (OSIM TERETNIH KOLA) PREMA NACIONALNIM PROPISIMA

Opis postupka:

Na osnovu člana 17. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Službeni glasnik RS“ broj 62/23) Direkcija za železnice potvrđuje pogodnost za upotrebu elemenata strukturnog podsistema železnička vozila (osim teretnih kola) izdavanjem sertifikata o pogodnosti za upotrebu. Ispunjenost zahteva za izdavanje sertifikata utvrđuje Direkcija za železnice u postupku. U postupku se proverava da li su ispunjeni uslovi u pogledu dostavljanja potrebne dokumentacije propisane Zakonom i Pravilnikom o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema („Službeni glasnik RS“ br. 33/22). Elementi strukturnog podsistema koji podležu oceni pogodnosti za upotrebu i moduli koji se mogu primeniti za ocenu pogodnosti za upotrebu dati su u Prilogu 1 gore pomenutog Pravilnika. Moduli za ocenu pogodnosti za upotrebu i postupci koji se primenjuju u svakom modulu dati su u Prilogu 2 pomenutog Pravilnika. Proizvođač bira koji modul/kombinacija modula će se primeniti za ocenu pogodnosti za upotrebu elemenata strukturnog podsistema. Sertifikat o pogodnosti za upotrebu može sadržati jedan ili više aneksa sa spiskom delova tehničke dokumentacije, zaključcima ispitivanja, testiranja, eksploatacionog ispitivanja i sl. Izdavanje ovog sertifikata nije obavezno već se postupak sprovodi samo ako proivođač to zahteva.

Taksa:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu propisanu Tarifom republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 148. Zakona o republičkim administrativnim taksama ( „Službeni glasnik RS”, broj 43/03 – osnovni tekst), na račun broj 840-30961845-47, bez poziva na broj.

Evidencije:

Evidencija 01.023

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl.glasnik RS“ br. 62/23)

- Pravilnik o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema („Sl.glasnik RS“ br. 33/22)

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata   Portal Registra administrativnih postupaka