МЕНИ

Насловна » Услуге » Остале услуге » СЕРТИФИКАТ О ПОГОДНОСТИ ЗА УПОТРЕБУ ЕЛЕМЕНАТА СТРУКТУРНOГ ПОДСИСТЕМА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА (ОСИМ ТЕРЕТНИХ КОЛА) ПРЕМА НАЦИОНАЛНИМ ПРОПИСИМА

СЕРТИФИКАТ О ПОГОДНОСТИ ЗА УПОТРЕБУ ЕЛЕМЕНАТА СТРУКТУРНOГ ПОДСИСТЕМА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА (ОСИМ ТЕРЕТНИХ КОЛА) ПРЕМА НАЦИОНАЛНИМ ПРОПИСИМА

Опис поступка:

На основу члана 14. Закона о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“ бр.41/18) Дирекција за железнице потврђује погодност за употребу елемената структурног подсистема железничка возила (осим теретних кола) издавањем сертификата о погодности за употребу. Испуњеност захтева за издавање сертификата утврђује Дирекција за железнице у поступку. У поступку се проверава да ли су испуњени услови у погледу достављања потребне документације прописане Законом и Правилником о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Службени гласник РС“ бр. 33/22). Елементи структурног подсистема који подлежу оцени погодности за употребу и модули који се могу применити за оцену погодности за употребу дати су у Прилогу 1 горе поменутог Правилника. Модули за оцену погодности за употребу и поступци који се примењују у сваком модулу дати су у Прилогу 2 поменутог Правилника. Произвођач бира који модул/комбинација модула ће се применити за оцену погодности за употребу елемената структурног подсистема. Сертификат о погодности за употребу може садржати један или више анекса са списком делова техничке документације, закључцима испитивања, тестирања, експлоатационог испитивања и сл. Издавање овог сертификата није обавезно већ се поступак спроводи само ако проивођач то захтева.

Такса:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу прописану Тарифом републичких административних такси – Тарифни број 148. Закона о републичким административним таксама ( „Службени гласник РС”, број 43/03 – основни текст), на рачун број 840-30961845-47, без позива на број.

Евиденције:

Евиденција 01.023

Законска и подзаконска акта:

- Закон о интероперабилности железничког система („Сл.гласник РС“ бр. 41/2018)

- Правилник о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл.гласник РС“ бр. 33/22)

 

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата   Портал Регистра административних поступака