MENI

Naslovna » Usluge » Vozila » Dozvola za tip vozila

Dozvola za tip vozila

Opis postupka:

U skladu sa članom 26. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl. glasnik RS”, br. 62/23), podnosilac zahteva za dozvolu za tip vozila koje je usaglašeno sa TSI ili nacionalnim propisima mora da Direkciji za železnice dostavi dokaze da je predmetno vozilo usaglašeno sa TSI ili nacionalnim propisima, tj. da dostavi Sertifikat o ispitivanju tipa (TSI ili nacionalni propisi) od ovlašćenog prijavljenog tela za ocenu usaglašenosti po sopstvenom izboru.

Takođe u skladu sa članovima 48., 49., 50., 51. i 52. Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Sl. glasnik RS”, br. 41/18), podnosilac zahteva za dozvolu za tip vozila koje je usaglašeno sa TSI ili nacionalnim propisima mora da Direkciji za železnice dostavi dokumentaciju da je predmetno vozilo usaglašeno sa TSI ili nacionalnim propisima.

Prateća tehnička dokumentacija se sastoji od: crteža glavnih sklopova, proračuna glavnih sklopova, tipskih ispitivanja sklopova i vozila, dokumentacije o održavanju vozila i kataloga rezervnih delova. Ispunjenost zahteva za izdavanje dozvole za tip vozila utvrđuje Direkcija za železnice u postupku izdavanja dozvole za tip. U postupku se proverava da li su ispunjeni uslovi u pogledu dostavljanja potrebne tehničke dokumentacije koja je propisana članovima 12., 17., 22., 23. i 24. Pravilnika o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema („Sl. glasnik RS”, br.33/22).

Taksa:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu u iznosu od 107.420,00 dinara propisanu Tarifom republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 148. Zakona o republičkim administrativnim taksama ( „Službeni glasnik RS”, broj 43/03 – osnovni tekst), na račun broj 840-30961845-47.

Evidencije:

Evidencija 01.026

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl.glasnik RS“ broj 62/23)

- Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Sl. glasnik RS”, br. 41/18);

- Pravilnik o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema („Sl.glasnik RS“ br. 33/22)

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata   Portal Registra administrativnih postupaka