МЕНИ

Насловна » Услуге » Возила » Дозвола за тип возила

Дозвола за тип возила

Опис поступка:

У складу са чланом 26. Закона о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС”, бр. 62/23), подносилац захтева за дозволу за тип возила које је усаглашено са ТСИ или националним прописима мора да Дирекцији за железнице достави доказе да је предметно возило усаглашено са ТСИ или националним прописима, тј. да достави Сертификат о испитивању типа (ТСИ или национални прописи) од овлашћеног пријављеног тела за оцену усаглашености по сопственом избору.

Такође у складу са члановима 48., 49., 50., 51. и 52. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Сл. гласник РС”, бр. 41/18), подносилац захтева за дозволу за тип возила које је усаглашено са ТСИ или националним прописима мора да Дирекцији за железнице достави документацију да је предметно возило усаглашено са ТСИ или националним прописима.

Пратећа техничка документација се састоји од: цртежа главних склопова, прорачуна главних склопова, типских испитивања склопова и возила, документације о одржавању возила и каталога резервних делова. Испуњеност захтева за издавање дозволе за тип возила утврђује Дирекција за железнице у поступку издавања дозволе за тип. У поступку се проверава да ли су испуњени услови у погледу достављања потребне техничке документације која је прописана члановима 12., 17., 22., 23. и 24. Правилника о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл. гласник РС”, бр.33/22).

Такса:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу у износу од 107.420,00 динара прописану Тарифом републичких административних такси – Тарифни број 148. Закона о републичким административним таксама ( „Службени гласник РС”, број 43/03 – основни текст), на рачун број 840-30961845-47.

Евиденције:

Евиденција 01.026

Законска и подзаконска акта:

- Закон о интероперабилности железничког система („Сл.гласник РС“ бр. 41/2018)

- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Сл. гласник РС”, бр. 41/18);

- Правилник о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл.гласник РС“ бр. 33/22)

 

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата   Портал Регистра административних поступака