MENI

Naslovna » Usluge » Vozila » Dozvola za korišćenje vozila koja su usaglašena sa TSI

Dozvola za korišćenje vozila koja su usaglašena sa TSI

Opis postupka:

U skladu sa članom 24. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl. glasnik RS”, br. 41/18), podnosilac zahteva za dozvolu za korišćenje vozila koje je usaglašeno sa TSI mora da Direkciji pruži dokaze da je predmetno vozilo zaista usaglašeno sa TSI, tj. da dostavi Sertifikat o usaglašenosti ovlašćenog prijavljenog tela za ocenu usaglašenosti po sopstvenom izboru prema odgovarajućem modulu kao i prateću tehničku dokumentaciju. Deklaraciju o usaglašenosti proizvođača vozila, naručioca ili njihovog ovlašćenog zastupnika u Republici Srbiji. Ispunjenost zahteva za izdavanje dozvole utvrđuje Direkcija za železnice u postupku. U postupku se proverava da li su ispunjeni uslovi u pogledu dostavljanja potrebne tehničke dokumentacije propisani Članovima 12., 17. i 25. Pravilnika o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema („Sl. glasnik RS”, br. 5/16).

Taksa:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća taksu za izdavanje dozvole za korišćenje železničkog vozila u iznosu od 38.320,00 dinara propisanu Tarifom republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 148. Zakona o republičkim administrativnim taksama ( „Službeni glasnik RS”, broj 43/03 – osnovni tekst), na račun broj: 840-30961845-47.

Evidencije:

Evidencija 01.027

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl.glasnik RS“ br. 41/2018)

- Pravilnikom o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema („Sl.glasnik RS“ br. 5/16)

 

 Vrh strane
 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  KORONA VIRUS-COVID-19  Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata