МЕНИ

Насловна » Услуге » Возила » Дозвола за коришћење возила која су усаглашена са ТСИ

Дозвола за коришћење возила која су усаглашена са ТСИ

Опис поступка:

У складу са чланом 24. Закона о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС”, бр. 41/18), подносилац захтева за дозволу за коришћење возила које је усаглашено са ТСИ мора да Дирекцији пружи доказе да је предметно возило заиста усаглашено са ТСИ, тј. да достави Сертификат о усаглашености овлашћеног пријављеног тела за оцену усаглашености по сопственом избору према одговарајућем модулу као и пратећу техничку документацију. Декларацију о усаглашености произвођача возила, наручиоца или њиховог овлашћеног заступника у Републици Србији. Испуњеност захтева за издавање дозволе утврђује Дирекција за железнице у поступку. У поступку се проверава да ли су испуњени услови у погледу достављања потребне техничке документације прописани Члановима 12., 17. и 25. Правилника о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл. гласник РС”, бр. 5/16).

Такса:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа таксу за издавање дозволе за коришћење железничког возила у износу од 38.320,00 динара прописану Тарифом републичких административних такси – Тарифни број 148. Закона о републичким административним таксама ( „Службени гласник РС”, број 43/03 – основни текст), на рачун број: 840-30961845-47.

Евиденције:

Евиденција 01.027

Законска и подзаконска акта:

- Закон о интероперабилности железничког система („Сл.гласник РС“ бр. 41/2018)

- Правилником о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл.гласник РС“ бр. 5/16)

 

 Врх стране
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  КОРОНА ВИРУС-COVID-19  Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата