MENI

Naslovna » Usluge » Vozila » Dodatna dozvola za korišćenje vozila koja nisu usaglašena sa TSI

Dodatna dozvola za korišćenje vozila koja nisu usaglašena sa TSI

Opis postupka:

U skladu sa članom 28. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl. glasnik RS”, br. 41/18), podnosilac zahteva za dodatnu dozvolu za korišćenje vozila koje nije usaglašeno sa TSI mora da Direkciji pruži dokaze da predmetno vozilo ima saobraćajnu dozvolu izdatu od strane Direkcije za železnice, overenu kod javnog beležnika i kupoprodajni ugovor sačinjen između prodavca i kupca, overen kod javnog beležnika, kao i prateću tehničku dokumentaciju. Ispunjenost zahteva za izdavanje dodatne dozvole utvrđuje Direkcija za železnice u postupku. U postupku se proverava da li su ispunjeni uslovi u pogledu dostavljanja potrebne tehničke dokumentacije propisani članom 27. i Prilozima 7. i 10. Pravilnika o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema („Sl. glasnik RS”, 33/22).

Taksa:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu propisanu Tarifom republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 148. Zakona o republičkim administrativnim taksama ( „Službeni glasnik RS”, broj 43/03 – osnovni tekst), na račun broj 840-30961845-47.

Evidencije:

Evidencija 01.030

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl.glasnik RS“ br. 41/2018)

- Pravilnik o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema („Sl.glasnik RS“ br. 33/22)

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata