МЕНИ

Насловна » Услуге » Возила » Додатна дозвола за коришћење возила која нису усаглашена са ТСИ

Додатна дозвола за коришћење возила која нису усаглашена са ТСИ

Опис поступка:

У складу са чланом 30. Закона о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС”, бр. 62/23), подносилац захтева за додатну дозволу за коришћење возила које није усаглашено са ТСИ мора да Дирекцији пружи доказе да предметно возило има дозволу од друге државе, оверену код јавног бележника и преведену од стране овлашћеног преводиоца, техничке податке о возилу, евиденцију одржавања возила и доказ усклађености возила са параметрима железничке инфрастуктуре Републике Србије. Испуњеност захтева за издавање додатне дозволе утврђује Дирекција за железнице у поступку. У поступку се проверава да ли су испуњени услови у погледу достављања потребне техничке документације прописани чланом 28. и Прилозима 7. и 10. Правилника о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл. гласник РС”, 33/22).

Такса:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу прописану Тарифом републичких административних такси – Тарифни број 148. Закона о републичким административним таксама ( „Службени гласник РС”, број 43/03 – основни текст), на рачун број 840-30961845-47, без позива на број.

Евиденције:

Евиденција 01.030

Законска и подзаконска акта:

- Закон о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС“ бр. 62/23)

- Правилник о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл.гласник РС“ бр. 33/22)

 

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата   Портал Регистра административних поступака