МЕНИ

Насловна » Конкурси

Конкурси

7. фебруар 2024.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ – Радно место за књиговодствене послове и извршење буџета, (један извршилац)

 1. Текст огласа
 2. Образац пријаве
 3. Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција:
  1. Закон о железници
  2. Закон о буџетском систему
  3. Закон о буџету Републике Србије за 2024. годину
 4. Списак кандидата по шифрама

 

7. фебруар 2024.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ – Радно место за дозволе за управљање вучним возилом и сертификате о безбедности, (један извршилац)

 1. Текст огласа
 2. Образац пријаве
 3. Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција:
  1. Закон о безбедности у железничком саобраћају
  2. Правилник о елементима регистра дозвола за управљање вучним возилом и елементима регистра додатних уверења
  3. Правилник о обрасцу дозволе за управљање вучним возилом, обрасцу додатног уверења и обрасцу дозволе за регулисање железничког саобраћаја
  4. Закон о општем управном поступку
 4. Списак кандидата по шифрама
 5. Листа кандидата и изабрани кандидат у конкурсном поступку

 

7. фебруар 2024.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ – Радно место за сертификацију лица задужених за одржавање и радионица за одржавање железничких возила, (један извршилац)

 1. Текст огласа
 2. Образац пријаве
 3. Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција:
  1. Закон о безбедности у железничком саобраћају
  2. ATMF Прилог А
  3. Правилник о условима које морају испуњавати радионице за одржавање железничких возила
  4. Правилник о одржавању железничких возила
  5. Закон о општем управном поступку
 4. Списак кандидата по шифрама
 5. Листа кандидата и изабрани кандидат у конкурсном поступку

 

7. фебруар 2024.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ – Радно место за евиденцију жичара и специфичних вучних инсталација, (један извршилац)

 1. Текст огласа
 2. Образац пријаве
 3. Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција:
  1. Закон о жичарама за транспорт лица
  2. Правилник о начину вођења, садржини и изгледу обрасца евиденције жичара
  3. Прилози за правилник о начину вођења, садржини и изгледу обрасца евиденције жичара
  4. Закон о општем управном поступку
 4. Списак кандидата по шифрама
 5. Листа кандидата и изабрани кандидат у конкурсном поступку

 

29. новембар 2023.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ – Радно место за финансијске послове, план и анализу буџета (један извршилац)

 1. Текст огласа
 2. Образац пријаве
 3. Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција:
  1. Закон о буџету Републике Србије за 2023.
  2. Закон о рачуноводству
  3. Закон о железници
  4. Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору
  5. Закон о платама државних службеника и намештеника
  6. Закон о буџетском систему
  7. Закон о електронском фактурисању
 4. Списак кандидата по шифрама
 5. Листа кандидата и изабрани кандидат у конкурсном поступку

 

16. август 2023.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ – Радно место за жичаре и специфичне вучне инсталације (један извршилац)

 1. Текст огласа
 2. Образац пријаве
 3. Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција:
  1. Правилник о подсистемима жичаре и безбедносним компонентама за транспорт лица
  2. Правилник о одржавању жичара за транспорт лица
  3. Закон о жичарама за транспорт лица
 4. Списак кандидата по шифрама
 5. Листа кандидата и изабрани кандидат у конкурсном поступку

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ – Радно место за подсистем енергија (један извршилац)

 1. Текст огласа
 2. Образац пријаве
 3. Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција:
  1. Правилник о одржавању подсистема енергија
  2. Закон о безбедности у железничком саобраћају
  3. Закон о интероперабилности железничког система
  4. Правилник о техничким условима које мора испуњавати подсистем енергија

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ – Радно место за сертификате о безбедности и евиденције (један извршилац))

 1. Текст огласа
 2. Образац пријаве
 3. Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција:
  1. Правилник о стручној спреми, стручном оспособљавању и стручном испиту за радна места железничких радника
  2. Правилник о условима за центре стручног оспособљавања у железничком саобраћају
  3. Закон о безбедности у железничком саобраћају
 4. Списак кандидата по шифрама
 5. Листа кандидата и изабрани кандидат у конкурсном поступку

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ – Радно место за анализу стања безбедности (један извршилац)

 1. Текст огласа
 2. Образац пријаве
 3. Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција:
  1. Правилник о елементима годишњег извештаја о безбедности управљача железничке инфраструктуре и железничког превозника и годишњег извештаја Дирекције за железнице
  2. Правилник о пријављивању, истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама
  3. Закон о безбедности у железничком саобраћају
  4. Закон о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају
 4. Списак кандидата по шифрама
 5. Листа кандидата и изабрани кандидат у конкурсном поступку

 

19. октобар 2022.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ – Радно место за канцеларијске послове и послове архиве (један извршилац)

 1. Текст огласа
 2. Образац пријаве
 3. Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција:
  1. Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе
  2. Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе (Сл. гласник РС бр. 20/2022-34)
  3. Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе (Сл. гласник РС бр. 10/93, 14/93 – исправка, 67/2016 и 3/2017)
 4. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за попуњавање извршилачког радног места за канцеларијске послове и послове архиве, у звању референт, у Одсеку за финансијске, кадровске и опште послове, у Одељењу за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове, у Дирекцији за железнице, јавним конкурсом - према шифри подносиоца пријаве
 5. Листа кандидата и изабрани кандидат у конкурсном поступку

 

11. мај 2022.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ – Радно место за евиденцију жичара и специфичних вучних инсталација (један извршилац)

 1. Текст огласа
 2. Образац пријаве
 3. Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција:
 4. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за попуњавање извршилачког радног места за евиденцију жичара и специфичних вучних инсталација, у Одсеку за сертификацију лица задужених за одржавање, радионица за одржавање железничких возила и жичаре, у Одељењу за регулисање безбедности и интероперабилности у железничком саобраћају, жичаре и метро, у Дирекцији за железнице, јавним конкурсом - према шифри подносиоца пријаве
 5. Листа кандидата и изабрани кандидат у конкурсном поступку

 

15. септембар 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ – Радно место за подсистем енергија, у звању саветник (један извршилац)

 1. Текст огласа
 2. Образац пријаве
 3. Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција:
 4. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за попуњавање извршилачког радног места за подсистем енергија, у Одсеку за за прописе, стабилне структурне подсистеме, железничка и метро возила, у Одељењу за регулисање безбедности и интероперабилности у железничком саобраћају, жичаре и метро, у Дирекцији за железнице, јавним конкурсом - према шифри подносиоца пријаве
 5. Листа кандидата и изабрани кандидат у конкурсном поступку

 

30. јун 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ – Радно место за правне послове, у звању саветник (један извршилац)

 1. Текст огласа
 2. Образац пријаве
 3. Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција:
 4. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за попуњавање извршилачког радног места за правне послове, у Одсеку за регулисање железничког тржишта, лиценце и права путника, у Одељењу за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове, у Дирекцији за железнице, јавним конкурсом - према шифрама подносиоца пријаве
 5. Листа кандидата који су се пријавили на јавни конкурс

 

20. мај 2020.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ – Радно место за сертификацију и надзор стручне оспособљености, у звању саветник (један извршилац)

 1. Текст огласа
 2. Образац пријаве
 3. Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција:
 4. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за попуњавање извршилачког радног за сертификацију и надзор сручне оспособљености, у Одсеку за безбедност железничког саобраћаја, у Групи за стручну оспособљеност железничких радника и железницу ван јавне инфраструктуре, у Дирекцији за железнице, јавним конкурсом - према шифрама подносиоца пријаве
 5. Листа кандидата који су испунили мерила за избор

 

7. август 2019.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ – Радно место за праћење и анализу извршења обавеза из области права путника, у звању саветник (један извршилац)

 1. Текст огласа
 2. Образац пријаве
 3. Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција:
 4. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за попуњавање извршилачког радног места за праћење и анализу извршења обавеза из области права путника, у Групи за права путника и заједничке послове у Дирекцији за железнице, јавним конкурсом – према шифрама њихове пријаве
 5. Листа кандидата који су испунили мерила за избор

 

29. мај 2019.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ  МЕСТА
У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
- Руководилац Групе за права путника и заједничке послове, у звању саветник ( један извршилац )

 1. Текст огласа
 2. Образац пријаве
 3. Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција:
 4. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за попуњавање извршилачког радног места Руководилац Групе за права путника и заједничке послове у Дирекцији за железнице јавним конкурсом – према шифрама њихове пријаве
 5. 9. август 2019. Објава изабраног кандидата
 Врх стране
 Обавештења  Информатор о раду Захтев за информације од јавног значаја Национални регистар возила NVR Прописи у припреми RULEBOOK Укидање печата  Портал Регистра административних поступака