МЕНИ

Насловна » Обавештења

Обавештења

25. јануар 2024.

Упознавање са мерама безбедности у близини железничке контактне мреже 25kV, 50Hz

Упознавање са мерама безбедности у близини железничке контактне мреже 25kV, 50Hz

19. јануар 2024.

Обавештење о употреби јединственог софтверског решења Писарница за послове канцеларијског пословања органа државне управе

Имајући у виду да је од 1. јануара 2024. године, у складу са одредбама Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник”, бр. 21/20, 32/21 и 14/23), почела да се примењује обавеза органа државне управе да преко јединственог софтверског решења - Писарнице обављају послове канцеларијског пословања, препорука Дирекције за железнице је да у циљу ефикаснијег и бржег пријема документације своје захтеве са пратећим прилозима упућене Дирекцији за железнице достављате у електронском облику писарници или на мејл: kontakt@raildir.gov.rs.

29. новембар 2023.

ЈАВНИ КОНКУРС – SERBIA RAILWAY SECTOR MODERNIZATION PROJECT (SRSM) – TECHNICAL ASSISTANCE FOR DIRECTORATE FOR RAILWAYS

Документа:

1. REoI-SER-SRSM-QCBS-CS-22-45-TA for Raiway Directorate.pdf

2. TOR_TA for straightening capacity of the Directorate for Railways_jan 23.pdf

3. REoI-ToR SER-SRSM-QCBS-CS-22-45-2 - TA Directorate for Railways.pdf

25. август 2023.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕЊТКИЊАМА ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024 ГОДИНУ

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије je дана 04.09.2023. године, у оквиру Пројекта модернизације железничког сектора у Србији, објавило јавни позив за доделу студентских стипендија студенткињама докторских академских студија високошколских установа у Републици Србији за школску 2023/2024. годину.

Министарство је, у сарадњи са међународним партнерима, обезбедило средства за финансирање подршке особама женског пола, полазницама докторских студија из научних области, грана или дисциплина повезаних са железничким саобраћајем и транспортом, као додатак постојећим докторским програмима које финансирају универзитети, а у циљу стварања квалитетног кадра у сектору железнице и њиховог мотивисања за останак у истом, као и повећања броја студената женског пола уписаних на докторске академске студије у овој области.

Више детаља о јавном позиву можете пронаћи на следећој веб адреси https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/javni-poziv-za-dodelu-studentskih-stipendija-studentkinjama-doktorskih-akademskih-studija

25. август 2023.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ ЗА ПРОЈЕКАТ МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ СЕКТОРА У СРБИЈИ - ФАЗА 2

На сајту Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре сагласно Еколошком и друштвеном oквиру Светске банке (ЕСФ) и Еколошком и друштвеном стандарду 10 (ЕСС10) објављен је позив за јавне консултације за пројекат Модернизација железничког сектора у Србији – Фаза 2 за:

- ОКВИР УПРАВЉАЊА УТИЦАЈИМА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ДРУШТВО (ЕСМФ)

- ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА НА НИВОУ ПРОЈЕКТА (СЕП)

- ПРАВИЛНИК О РАДУ НА ПРОЈЕКТУ (ЛМП)

- ОКВИР ПОЛИТИКЕ РАСЕЉАВАЊА (РПФ)

Jавнe консултације и презентација предметних докумената ће се одржати дана 08.09.2023. године, са почетком у 08:30 часова.

Предметном позиву се може приступити преко следећег линка:
https://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/javne-konsultacije-za-projekat-modernizacija-zheleznichkog-sektora-u-srbiji-faza-ii.

7. фебруар 2022.

ПОЈАШЊЕЊЕ
одредби Правилника о кочницама и кочењу возова и возила које се односе на кочење теретних возова у режиму „G”

После ступања на снагу Правилника о кочницама и кочењу возова и возила („Сл. гласник РС”, број 68/2021) (у даљем тексту: Правилник), Дирекција за железнице је добила одређени број питања од појединих железничких превозника која су се односила на даље поступање с обзиром да је, са једне стране Правилником у одређеним случајевима прописано кочење теретних возова у режиму „G”, а са друге стране у материјалима реда вожње приказани су само проценти кочења у режиму „Р” код свих теретних возова.

Прилогом 3 Правилника прописано је да се теретни возови коче у режиму „Р”, изузев у посебним случајевима наведеним у Правилнику.

Тачку 4. подтачку 5) Прилога 3 Правилника треба разумети тако да се односи на теретне возове чија је брзина већа од 100 а мања или једнака 120 km/h, што подразумева да су састављени од кола са ознаком SS. Код таквих возова чија је вучена маса већа од 1.600 t сва возила у возу коче се у режиму „G”, код возова чија је вучена маса од 1.200 t до 1.600 t воз кочи у режиму „Р” а локомотива и првих пет кола (дуга локомотива) коче у режиму „G” а код возова чија је вучена маса већа од 800 t и мања или једнака 1.200 t локомотива кочи у режиму „G” а воз се кочи у режиму „Р”.

Како материјалом Реда вожње 2021/2022 нису предвиђени теретни возови са брзинама већим од 90 km/h, то се одредбе тачке 4. подтачке 5) Прилога 3 Правилника не примењују, већ се сви теретни возови предвиђени Редом вожње 2021/2022 коче у режиму „Р”, са процентима како су утврђени материјалом реда вожње.

15. септембар 2021.

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ/ИЗМЕНУ СЕРТИФИКАТА О УСАГЛАШЕНОСТИ ЛИЦА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И СЕРТИФИКАТА О УСАГЛАШЕНОСТИ ЗА ФУНКЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА У СКЛАДУ СА НОВИМ ПРИЛОГОМ A ATMF-A (ДОДАТKA Г COTIF-А) - ПРАВИЛА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ И КОНТРОЛУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНИХ ЗА ОДРЖАВАЊЕ (ЕCM)

Дирекција за железнице је имајући у виду да је нови Прилог A ATMF–а (Додатка Г COTIF –а) - ПРАВИЛА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ И КОНТРОЛУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНИХ ЗА ОДРЖАВАЊЕ (ЕCM) ступио на снагу 1. априла 2021. године, а да лица задужена за одржавање железничких возила која нису теретна кола морају прибавити ЕСМ сертификат у веома кратком року, најкасније до 16. јуна 2022. године, донела „ИНТЕРНО УПУТСТВО О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА О УСАГЛАШЕНОСТИ ЛИЦА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ОДРЖАВАЊЕ (ECM) И СЕРТИФИКАТА О УСАГЛАШЕНОСТИ ЗА ФУНКЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА”.

Циљ доношења овог упутства је, између осталог, прецизно дефинисање начина подношења захтева Дирекцији за железнице, посебно у делу који се односи на форму и садржај пратеће документације, како би се постигла максимална ефикасност и брзина у обради великог броја захтева у кратком року.

Подносиоци захтева за издавање, обнављање и ажурирање/измену сертификата о усаглашености лица задуженог за одржавање и сертификата о усаглашености за функције одржавања су у складу са интерним упутством Дирекције за железнице у обавези да примењују следеће:

1. Захтев за издавање, обнављање и ажурирање/измену сертификата о усаглашености лица задуженог за одржавање и сертификата о усаглашености за функције одржавања подноси се на обрасцима датим у Анексу III Прилога A ATMF– а.- ПРАВИЛА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ И КОНТРОЛУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНИХ ЗА ОДРЖАВАЊЕ (ЕCM).

2. У пољу 5.2 обрасца захтева за издавање сертификата о усаглашености лица задуженог за одржавање и у пољу 5.2 обрасцa захтева за издавање сертификата о усаглашености за функције одржавања наводи се категорија возила за која су ЕЦМ односно радионица задужени.

3. За попуњавање поља 5.4 – 5.6 у обрасцу захтева за издавање сертификата о усаглашености лица задуженог за одржавање важи следеће:

 1. ако подносилац захтева у потпуности обавља функције развоја одржавања, управљања одржавањем колског парка и извршења одржавања чекирају се поља 5.4.1, 5.5.1 и 5.6.1;
 2. ако наведене функције делимично обавља подносилац захтева а делимично ангажовани спољни сарадници, чекирају се поља 5.4.2, 5.5.2 и 5.6.2;
 3. ако наведене функције у потпуности обављају ангажовани спољни сарадници, чекирају се поља 5.4.3, 5.5.3 и 5.6.3.

4. За попуњавање поља 5.5, 5.6 и 5.7 у обрасцу захтева за издавање сертификата о усаглашености за функције одржавања важи следеће:

 1. ако подносилац захтева у потпуности обавља функције одржавања, чекирају се поља „ДА”;
 2. ако подносилац захтева делимично обавља функције одржавања а делимично их обављају ангажовни спољни сарадници, чекирају се поља „Делимично”;
 3. ако функције одржавања у потпуности обављају ангажовни спољни сарадници, чекирају се поља „НЕ”.

5. Уз захтев из тачке 1. подноси се обавезна одговарајућа документација у следећој форми:

 1. Упоредна табела у којој су у левој колони наведни сви захтеви и критеријуми из Анекса II Уредбe EЦM (Прилог A уз ATMF) по функцијама I-IV односно за одређену функцију одржавања, а у десној колони називи и ознаке процедура и сл. које се односе на конкретне захтеве и критеријуме из леве колоне;
 2. Правилник о систематизацији радних места у коме ће бити јасно назначено која радна места учествују у пословима ЕЦМ и у којој функцији, односно у пословима функције одржавања за коју се тражи сертификат;
 3. оргaнизациона шема ЕЦМ са радним местима приказаним по функцијама I-IV, односно организациона шема организације са радним местима за тражену функцију одржавања;
 4. серије возила за које се тражи сертификат;
 5. у случају ангажовања спољних сарадника за обављање појединих функција одржавања (делимично или потпуно):
    a. списак послова које подносилац захтева самостално обавља,
    b. списак спољних сарадника са прецизно дефинисаним пословима које они обављају и копије уговора са ангажовним спољним сарадницима;
 6. доказ да ангажовани спољни сарадници испуњавају потребне услове и критеријуме - сертификат(и) за функције одржавања или резултат аудита који је спровео сам ЕЦМ.
 7. Документација којом се доказује испуњеност захтева и критеријума дефинисаних у Анексу II Уредбe EЦM (Прилог A уз ATMF) (процедуре, упутства и сл.).

6. Документација се доставља у електронској форми, а након отклањања неусаглашености уколико их има, а пре издавања, ажурирања или обнављања, доставља се и у штампаној форми, потписана и оверена.

19. јул 2021.

Правилник о кочницама и кочењу возова и возила

У вези са Правилником о кочницама и кочењу возова и возила објављеним 7. јула 2021. године у „Службеном гласнику РС“ број 68/21, и чланом 48. истог који прописује ступање на снагу осмог дана од дана објављивања, обавештавамо да Дирекција за железнице предузима мере да се примена овог правилника одложи до 12. децембра 2021. године.

13. јул 2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ О СТУПАЊУ НА СНАГУ НОВОГ ПРИЛОГA A ATMF-A (ДОДАТKA Г COTIF-А) - ПРАВИЛА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ И КОНТРОЛУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНИХ ЗА ОДРЖАВАЊЕ (ЕCM)

На основу нотификације Генералног секретара OTIF NOT-21007 од 1. марта 2021. године, нови Прилог A ATMF –а (Додатка Г COTIF –а) - ПРАВИЛА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ И КОНТРОЛУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНИХ ЗА ОДРЖАВАЊЕ (ЕCM) је ступио на снагу 1. априла 2021. године.

На основу члана 2a став 1. Закона о потврђивању Протокола од 3. јуна 1999. године о изменама Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) од 9. маја 1980. године (Протокол из 1999) и Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) од 9. маја 1980. године у верзији на основу Протокола о изменама од 3. јуна 1999. године („Службени гласник РС”, број 102/07 и „Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 1/10) и тачке 2. Закључка Владе 05 број 340-5556/2021, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је објавило нови Прилог A ATMF –а (Додатка Г COTIF –а) - ПРАВИЛА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ И КОНТРОЛУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНИХ ЗА ОДРЖАВАЊЕ (ЕCM) у "Службеном гласнику РС - Међународни уговори", број 12 од 1. јула 2021.

Овим прописом се област сертификације лица задужених за одржавање, која је у складу са претходним прописом важила само за лица која одржавају теретна кола, проширује на сертификацију лица задужених за одржавање и свих других врста железничких возила.

Сертификација функција одржавања, укључујући и функцију д) – извршење одржавања, поверених спољним партнерима је и даље на добровољној основи.

Сви сертификати лица задужених за одржавање теретних кола и сертификати за функције одржавања издати у складу са претходним прописом за сертификацију и контролу лица задужених за одржавање (ЕCM) остају важећи до рока наведеним у њима.

За издавање нових сертификата и обнављање постојећих сертификата примењује се нови прилог А -Правила за сертификацију и контролу лица задужених за одржавање (ЕCM).

Лица задужена за одржавање железничких возила која нису теретна кола морају прибавити ЕСМ сертификат најкасније до 16. јуна 2022. године.

Имајући у виду горе наведени рок за прибављање ЕСМ сертификата , молимо вас да што пре поднесете захтев за издавање предметног сертификата Дирекцији за железнице.

Прилог A ATMF-A (ДОДАТKA Г COTIF-А)- ПРАВИЛА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ И КОНТРОЛУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНИХ ЗА ОДРЖАВАЊЕ (ЕCM) је објављен на сајту Дирекције за железнице.

Текст прописа можете преузети овде.

25. мај 2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ
о именовању тела за верификацију подсистема, оцењивање усаглашености и погодности за употребу елемената структурних подсистема

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ од дана 14.05.2021. врши послове именованог тела, односно оцењивање усаглашености и погодности за употребу чинилаца интероперабилности и верификацију у складу са националним железничким техничким прописима за подсистем - возна средства са изузетком терених кола, а за остале подсистеме и теретна кола, наведене послове врше тела именована од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Наиме, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је решењем број 119-01-00124/2020-04 од 16.03.2021. године именовало Привредно друштво ТОК-КОНТРОЛ ДОО НОВИ САД, Аугуста Цесарца 16, 21000 Нови Сад као тело за верификацију подсистема, оцењивање усаглашености и оцењивање погодности за употребу за подсистеме:

1) инфраструктура;
2) контрола, управљање и сигнализација – пружни део;
3) железничка возила – теретна кола,

и решењем број 340-01-00467/2020-04/2 од 14.05.2021. именовало Предузеће за изградњу железничког чвора Београд д.о.о. – Београдчвор, Стјепана Филиповића 45 ,11000 Београд, као тело за верификацију подсистема, оцењивање усаглашености и оцењивање погодности за употребу за подсистеме:

1) инфраструктура;
2) енергија;
3) контрола, управљање и сигнализација – пружни део;
4) контрола, управљање и сигнализација – део у возилу;

Имајући у виду наведено, а сходно одредбама члана 19. став 11. Закона о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС”, број 41/18) и члана 114. став 6. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Сл. гласник РС”, број 41/18), Дирекција за железнице почевши од 16.03.2021, односно од 14.05.2021. године више не обавља верификацију подсистема из става 2. овог обавештења, нити оцењивање усаглашености и оцењивање погодности за употребу елемената наведених подсистема.

Изузетно од става 3. овог обавештења, Дирекција за железнице ће окончати поступке верификације и оцењивања усаглашености и оцењивања погодности за употребу који су започети пре 14.05.2021. године.

19. август 2019.

Објашњење у вези са стављањем производа на тржиште

Дирекцији за железнице се обраћају произвођачи делова и опреме који се користе на железници са питањем да ли Дирекција за железнице издаје дозволе за коришћење тих производа. Најчешћи разлог за постављање таквог питања су услови појединих тендера у којима се често тражи да конкретни производ има дозволу за коришћење издату од стране Дирекције за железнице.

Чланом 21. став 1. Закона о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС”, број 41/2018) прописано је да дозволу за коришћење коју издаје Дирекција морају имати структурни подсистеми, а чланом 6. став 2. истог закона прописано је који делови железничког система спадају у структурне подсистеме. Истоветне одредбе су постојале и у члану 22. претходног Закона о безбедности и интероперабилности железнице из 2013. године, са разликом да се дозвола за коришћење издавала и за елементе структурних подсистема. Обавеза издавања дозвола за коришћење елемената структурних система брисана је Законом о изменама и допунама Закона о безбедности и интероперабилности железнице („Сл. гласник РС”, број 92/15).

Ово значи да се по важећим прописима дозвола за коришћење издаје само за комплетне структурне подсистеме, а да се НЕ ИЗДАЈЕ за њихове појединачне саставне делове, било да су они дефинисани као „чиниоци интероперабилности” у чл. 12 и 13. Закона о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС”, број 41/18). или као „елементи структурних подсистема” у чл. 113 и 114. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Сл. гласник РС”, број 41/18).

Чиниоци интероперабилности и одређени елементи структурних подсистема могу се ставити на тржиште и користити само ако имају декларацију о усаглашености, односно декларацију о погодности за употребу, коју саставља произвођач, а након спроведеног поступка оцењивања усаглашености са релевантним прописима (техничке спецификације интероперабилности –ТСИ и/или национални технички прописи), односно оцењивања погодности за употребу.

У Прилогу 1 Правилника о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл. гласник РС”, број бр. 5/2016), у даљем тексту: Правилник, експлицитно су наведени чиниоци интероперабилности и елементи структурних подсистема који подлежу оцени усаглашености и оцени погодности за употребу.

Пријављено тело (Notified Body) врши оцену усаглашености и оцену погодности за употребу за чиниоце интероперабилности, док Дирекција за железнице врши оцену усаглашености и оцену погодности за употребу за елементе структурних подсистема на које се примењују национални железнички технички прописи. Ова тела затим издajу oдгoвaраjуће сертификате на основу којих произвођач саставља декларацију о усаглашености и декларацију о погодности за употребу.

Оцена усаглашености и оцена погодности за употребу производа спроводи се применом одговарајућих модула. Уз сваки чинилац интероперабилности / елемент структурног подсистема наведен у Прилогу 1 Правилника назначени су модули који се могу употребити за оцену усаглашености и оцену погодности за употребу, а сваки модул је детаљно описан у Прилогу 2 Правилника.

Уколико је у Прилогу 1 Правилника уз неки производ наведен модул СА* или неки други модул са звездицом, звездица означава да произвођач може да примени тај модул и напише декларацију о усаглашености само у случају производа стављених на тржиште пре ступања на снагу Правилника и ако телу за оцену усаглашености:

1. докаже да су ранија испитивања и одобрење производа спроведени успешно под сличним условима, нпр. поседовањем дозволе за коришћење производа и

2. да предметни производ испуњава захтеве важећих ТСИ односно националних железничких техничких прописа.

Уколико оба ова услова нису испуњена, за оцењивање усаглашености се примењују други расположиви модули нпр. CB+CC или CB+CD и сл.


Закључак:

1. За елементе (делове) структурних подсистема по важећим прописима више се не издаје дозвола за коришћење производа.

2. Само елементи (делови) структурних подсистема који су наведени у Прилогу 1 Правилника подлежу оцени усаглашености и оцени погодности за употребу.

3. Оцена погодности за употребу елемената структурних подсистема обавезна је ако је прописана техничким прописима. У супротном, спроводи се само на захтев произвођача. Оцена погодности за употребу спроводи се после издавања сертификата о усаглашености и декларације о усаглашености.

4. Дозвола за коришћење производа издата у претходном периоду није више меродаван документ са којим се нови производ може ставити на тржиште. Меродаван документ је, у складу са важећим прописима, декларација о усаглашености, која се саставља на начин прописан чланом 7. Правилника.

Дозволе за коришћење се користе за постојеће производе као прилог Декларације о усаглашености и Декларације о подобности за употребу у складу са Правилником, по модулу CА уз доказ да производ за који је раније издата дозвола за коришћење испуњава захтеве техничких прописа који важе у тренутку стављања производа на тржиште.

5. У тендерским условима Корисник може да захтева да се уз Декларацију о усаглашености, и Декларацију о подобности за употребу, за елементе структурних подсистема приложи:

5.1. За нове производе за које су издати Сертификати:
- Сертификат о усаглашености (по модулу CB), и
- Сертификат о подобности за употребу (по модулу CV), ако је прописано одговарајућим националним железничким техничким прописима.

5.2. За постојеће производе за које су издате Дозволе за коришћење:
- Дозвола за коришћење производа (по модулу CA), и
- доказ о испуњености захтева техничких прописа који важе у тренутку стављања производа на тржиште.

 Врх стране
 Обавештења  Информатор о раду Захтев за информације од јавног значаја Национални регистар возила NVR Прописи у припреми RULEBOOK Укидање печата  Портал Регистра административних поступака