МЕНИ

Насловна » Услуге » Остале услуге » Сертификат о верификацији подсистема или његовог дела према националним прописима

Сертификат о верификацији подсистема или његовог дела према националним прописима

Опис поступка:

Сходно одредбама члана 17. Закона о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, број 41/18), Дирекција за железнице издаје сертификат о верификацији подсистема железничка возила (осим теретних кола) или његовог дела. У овом поступку проверава се и потврђује да подсистем испуњава основне захтеве и да је у складу са ТСИ-јима.

У постуку се проверава подсистем у следећим фазама: пројектовање, изградња подсистема, укључујући посебно грађевинске радове, производњу, склапање саставних делова, подешавање целог подсистема и коначно испитивање подсистема.

Захтев за добијање сертификата о верификацији структурног подсистема, поред података о подносиоцу захтева или његовом овлашћеном заступнику, садржи назив и опис структурног подсистема, захтевани модул/комбинацију модула за верификацију структурног посистема, назив техничког прописа на основу ког се тражи верификација и почетну техничку документацију потребну за верификацију структурног подсистема.

Такса:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу прописану Тарифом републичких административних такси – Тарифни број 148. Закона о републичким административним таксама ( „Службени гласник РС”, број 43/03 – основни текст), на рачун број 840-30961845-47.

Евиденције:

Евиденција 01.025

Законска и подзаконска акта:

- Закон о интероперабилности железничког система („Сл.гласник РС“ бр. 41/2018)

- Правилник о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл.гласник РС“ бр. 33/22)

 

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата