МЕНИ

Насловна » Надлежности » Безбедност у железничком саобраћају

Безбедност у железничком саобраћају

У области безбедности железничког саобраћаја, као национално тело за безбедност железничког саобраћаја, Дирекција за железнице има следеће надлежности:

 1. издаје сертификате о безбедности за управљање железничком инфраструктуром,
 2. издаје сертификате о безбедности за управљање инфраструктуром индустријске железнице,
 3. издаје сертификате о безбедности за превоз,
 4. издаје сертификат о безбедности за превоз индустријске железнице,
 5. обавља надзор над системима управљања безбедношћу након издавања сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром и сертификата о безбедности за превоз,
 6. издаје сертификат о испуњености услова које мора да испуни тело за оцену ризика,
 7. издаје сертификате лицу задуженом за одржавање теретних кола,
 8. обавља надзор активности лица задужених за одржавање теретних кола којима је издала сертификат,
 9. издаје сертификате радионицама за одржавање железничких возила
 10. издаје сертификате привредним субјектима за обављање техничког прегледа железничких возила
 11. издаје сертификате привредним субјектима за послове одржавања горњег и доњег строја железничких пруга,
 12. издаје сертификате привредним субјектима за послове одржавања подсистема енергија,
 13. издаје сертификате привредним субјектима за одржавање сигнално сигурносних уређаја,
 14. издаје сертификате привредним субјектима за одржавање железничке телекомуникационе мреже,
 15. обавља периодичне провере да ли носиоци сертификата за одржавање и технички преглед испуњавају услове под којима су им сертификати издати
 16. издаје сертификате центрима стручног оспособљавања железничких радника
 17. врши периодичне провере да ли носилац сертификата за центар стручног оспособљавања испуњава услове под којим је сертификат издат,
 18. издаје сертификате испитивачима за обављање испита за машиновође,
 19. издаје дозволе за управљање вучним возилом,
 20. даје сагласност о одржавању индустријске железнице узаног колосека и возила која се користе на њој, као и начин регулисања железничког саобраћаја,
 21. даје сагласност о одржавању подсистема туристичко-музејске железнице, као и начин регулисања железничког саобраћаја на тој железници,
 22. води и ажурира регистар дозвола за управљање вучним возилом,
 23. доноси прописе из области железничког саобраћаја,
 24. доноси гранске стандарде из области железничког саобраћаја,
 25. води све евиденције на основу Закона о безбедности железничког саобраћаја,
 26. обавља и друге послове на основу Закона.

На основу Закона о железници , Дирекција за железнице има следеће надлежности у области безбедности:

 1. даје сагласност на акт о условима и начину обављања превоза на индустријској железници.

 

 Врх стране
 Обавештења  Информатор о раду Захтев за информације од јавног значаја Национални регистар возила NVR Прописи у припреми RULEBOOK Укидање печата  Портал Регистра административних поступака