МЕНИ

Насловна » Услуге » Управљачи инфраструктуре » Сертификат о безбедности за управљање инфраструктуром индустријске железнице

Сертификат о безбедности за управљање инфраструктуром индустријске железнице

Опис поступка:

Oпис поступка: У складу са чланом 22. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Сл. гласник РС”, бр. 41/18), ималац индустријске железнице мора да поседује сертификат о безбедности за управљање инфраструктуром индустријске железнице. Испуњеност захтева за издавање сертификата утврђује Дирекција за железнице у поступку. У поступку се проверава да ли су испуњени услови у погледу достављања потребне документације прописани Прилогом 4. Правилника о обрасцима сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром („Сл. гласник РС”, бр. 68/19) а затим се документација анализира на основу критеријума за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за управљање инфраструктуром индустријске железнице, прописаних Прилогом 3. Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Сл.гласник РС”, бр. 32/21).

Такса:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу прописану Тарифом републичких административних такси – Тарифни број 148. Закона о републичким административним таксама ( „Службени гласник РС”, број 43/03 – основни текст), на рачун број 840-30961845-47, без позива на број.

Обрасци:

- Образац захтева 01.002

Евиденције:

Евиденција 01.002

Законска и подзаконска акта:

- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18),

- Правилник о обрасцима сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром (“Сл. гласник РС”, број 68/19),

- Правилник о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Сл.гласник РС”, бр. 32/21)

- Правилник о заједничкој безбедносној методи за оцену и процену ризика и условима које треба да испуни тело за оцену ризика („Службени гласник РС“ број 62/22 од 27. маја 2022. године)

 

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата   Портал Регистра административних поступака