МЕНИ

Насловна » Услуге » Управљачи инфраструктуре » Сертификат о безбедности индустријске железнице за превоз

Сертификат о безбедности индустријске железнице за превоз

Опис поступка:

У складу са чланом 17. Закона о безбедности железничког саобраћаја („Сл. гласник РС”, бр. 41/18), ималац индустријске железнице мора да поседује сертификат о безбедности индустријске железнице за превоз којим се потврђује прихватање одредаба које је ималац индустријске железнице усвојио како би задовољио специфичне захтеве прописане за безбедно одвијање саобраћаја на индустријској железници. Испуњеност захтева за издавање сертификата утврђује Дирекција за железнице у поступку. У поступку се проверава да ли су испуњени услови у погледу достављања потребне документације прописани Прилогом 4. Правилника о обрасцима сертификата о безбедности за превоз („Сл. гласник РС”, бр. 63/19) а затим се документација анализира на основу критеријума за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за управљање инфраструктуром индустријске железнице, прописаних Прилогом 6. Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Сл.гласник РС”, бр. 32/21).

Такса:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу прописану Тарифом републичких административних такси – Тарифни број 148. Закона о републичким административним таксама ( „Службени гласник РС”, број 43/03 – основни текст), на рачун број 840-30961845-47.

Обрасци:

- Образац захтева 01.004

- Образац насловне стране 01.004

Евиденције:

Евиденција 01.004

Законска и подзаконска акта:

- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18),

- Правилник о обрасцима сертификата о безбедности за превоз (“Сл. гласник РС”, број 63/19),

- Правилник о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Сл.гласник РС”, бр. 32/21)

- Правилник о заједничкој безбедносној методи за оцену и процену ризика и условима које треба да испуни тело за оцену ризика („Службени гласник РС“ број 62/22 од 27. маја 2022. године)

 

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата