МЕНИ

Насловна » Услуге » Управљачи жичара » Издавање одобрења за рад жичаре

Издавање одобрења за рад жичаре

Одобрење за рад жичаре издато од стране Дирекције за железнице је предуслов за пуштање у рад жичаре као средства јавног транспорта, а Законом о жичарама за транспорт лица („Службени гласник РС“, бр. 38/2015) у чл. 36, прописан је поступак његовог издавања.

Захтев за добијање Одобрења за рад жичаре са пратећом документацијом у складу са Законом о жичарама за транспорт лица, подноси управљач жичаре Дирекцији за железнице.

У зависности да ли се ради о новоизграђеној жичари или постојећој жичари разликује се пратећа документација која се прилаже уз захтев.

Уз захтев за издавање Одобрења за рад новоизграђене жичаре прилаже се употребна дозвола, план одржавања за следећу годину и евиденција о издатим уверењима о стручној оспособљености свих лица која учествују у одржавању и раду жичаре, као и прописани документи о усклађености.

Уз захтев за издавање одобрења за рад постојећих жичара, прилаже се Извештај о стручном прегледу којим се позитивно оцењује способност за безбедан рад жичаре за наредни период, извршеном програму одржавања, плану одржавања за следећу годину и евиденција о издатим уверењима о стручној оспособљености свих лица која учествују у одржавању и раду жичаре.

Одобрење за рад жичаре се издаје на период од годину дана.

Износ таксе за поступак

У поступку издавања Одобрења за рад, у зависности од тога да ли се ради о новој или постојећој жичари, плаћа се следећа такса:

- Такса за издавање одобрења за рад нове жичаре (Закон о РАТ чл. 2. Тарифни број 148) – 20.460,00 дин.

- Такса за издавање одобрења за рад постојеће жичаре (Закон о РАТ чл. 2. Тарифни број 148) – 40.610,00 дин.

Законски и подзаконски акти који се примењују на поступак

 1. Закон о жичарама за транспорт лица
 2. Закон о републичким административним таксама
 3. Правилник о изгледу, садржини, начину вођења записника стручног прегледа и списку докумената о усклађености
 4. Правилник о стручној оспособљености извршних радника жичаре за транспорт лица
 5. Правилник о подсистемима жичаре и безбедносним компонентама за транспорт лица

 

 Врх стране
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19 КОРОНА ВИРУС-COVID-19 Обавештења  Информатор о раду Захтев за информације од јавног значаја Национални регистар возила NVR Прописи у припреми RULEBOOK Укидање печата