МЕНИ

Насловна » Услуге » Железнички превозници » Сертификат о безбедности за превоз у железничком саобраћају

Сертификат о безбедности за превоз у железничком саобраћају

Опис поступка:

У складу са чланом 16. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Сл. гласник РС”, бр. 41/18), железнички превозник мора да поседује сертификат о безбедности за превоз да би му се дозволио приступ инфраструктури. Испуњеност захтева за издавање сертификата утврђује Дирекција за железнице у поступку. У поступку се проверава да ли су испуњени услови у погледу достављања потребне документације прописани Прилогом 3. Правилника о обрасцима сертификата о безбедности за превоз („Сл. гласник РС”, бр. 63/19) а затим се документација анализира на основу критеријума за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за управљање инфраструктуром индустријске железнице, прописаних Прилогом 5. (за део А сертификата) и Прилогом 6. (за део Б сертификата) Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Сл.гласник РС”, бр. 32/21).

Железнички превозник може да поднесе захтев за део А или део Б сертификата или заједно за оба дела. Услов за подношење захтева само за део Б сертификата је да већ поседује део А сертификата.

Такса:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу прописану Тарифом републичких административних такси – Тарифни број 148. Закона о републичким административним таксама ( „Службени гласник РС”, број 43/03 – основни текст), на рачун број 840-30961845-47.

Обрасци:

Образац захтева 01.003

Образац насловне стране 01.003

Евиденције:

Евиденција 01.003

Законска и подзаконска акта:

- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18),

- Правилник о обрасцима сертификата о безбедности за превоз („Сл. гласник РС“ бр.63/19)

- Правилник о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Сл.гласник РС”, бр. 32/21)

- Правилник о заједничкој безбедносној методи за праћење ефикасности управљања безбедношћу у току експлоатације и одржавања железничког система (“Сл. Гласник РС”, број 124/20)

- Правилник о заједничкој безбедносној методи за оцену и процену ризика и условима које треба да испуни тело за оцену ризика („Службени гласник РС“ број 62/22 од 27. маја 2022. године)

- Правилник о заједничкој безбедносној методи за надзор безбедносног учинка после издавања сертификата о безбедности за превоз или сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром („Сл. гласник РС“ бр.124/20)

 

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата