МЕНИ

Насловна » Услуге » Центри за стручно оспособљавање железничких радника » Сертификат за центар стручног оспособљавања

Сертификат за центар стручног оспособљавања

Опис поступка:

Центар за стручно оспособљавање (железничких радника) је установа сертификована за обављање теоретског и практичног стручног оспособљавања и његову проверу.

Центaр стручног оспособљавања може бити железнички превозник, управљач, власник индустријске железнице, друго правно лице или предузетник који испуњава услове прописане Правилником о условима за центре стручног оспособљавања у железничком саобраћају („Службени гласник РС” број 121/20). Центру стручног оспособљавања који испуни услове из наведеног Правилника Дирекција издаје сертификат, за стручно обучавање одређених радних места железничких радника, у форми решења, са роком важења од пет година.

Центар стручног оспособљавања пружа обуку на непристрасан начин у погледу свих учесника, како лицима која су запослена код оснивача центра стручног оспособљавања тако и другим лицима.

Центар стручног оспособљавања издаје уверење о спроведеном теоретском и практичном стручном оспособљавању.

Железнички превозник, управљач, власник индустријске железнице, друго правно лице или предузетник могу да поднесу захтев за добијање Сертификата за Центар стручног оспособљавања за она радна места железничких радника за која испуњавају услове дефинисане чланом 61. Закона о безбедности железничког саобраћаја („Службени гласник РС” број 41/18) и Правилником о условима за центре стручног оспособљавања у железничком саобраћају („Службени гласник РС” број 121/20). Уз захтев је потребно приложити документацију којом се доказије испуњеност свих прописаних услова. Дирекција за железнице у поступку одлучује о испуњености услова.

Такса:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу прописану Тарифом републичких административних такси – Тарифни број 148. Закона о републичким административним таксама ( „Службени гласник РС”, број 43/03 – основни текст), на рачун број 840-30961845-47, без позива на број.

Евиденцијa:

Евиденција 01.014

Законска и подзаконска акта:

- Закон о безбедности железничког саобраћаја („Сл. гласник РС“ бр.41/2018)

- Правилник о условима за центре стручног оспособљавања у железничком саобраћају („Службени гласник РСˮ број 121/20)

 

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата   Портал Регистра административних поступака