МЕНИ

Насловна » Услуге » Лица задужена за одржавање / технички преглед » Сертификат о испуњености услова за вршење послова одржавања горњег и доњег строја железничких пруга

Сертификат о испуњености услова за вршење послова одржавања горњег и доњег строја железничких пруга

Опис поступка:

Послове одржавања горњег и доњег строја железничких пруга може обављати управљач или други привредни субјект који је регистрован у Републици Србији и који испуњава услове који се односе на стручност, техничку опремљеност и покриће за грађанску одговорност. У складу са чланом 28. Закона о безбедности железничког саобраћаја („Службени гласник РС”, бр. 41/18). Дирекција за железнице је прописала ове услове у Правилнику о условима за обављање послова одржавања горњег и доњег строја железничких пруга („Службени гласник РС“, бр. 134/20) где су Прилогом 1. дате активности на одржавању горњег и доњег строја железничких пруга. Управљач или други привредни субјект могу да поднесу захтев за поједине или све набројане активности. Дирекција за железнице у поступку одлучује о испуњености услова.

Такса:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу у износу од 45.340,00 динара прописану Тарифом републичких административних такси – Тарифни број 148. Закона о републичким административним таксама ( „Службени гласник РС”, број 43/03 – основни текст), на рачун број 840-30961845-47, без позива на број.

Евиденције:

- Евиденција 01.005

Обрасци за запослена лица и железничка возила:

- Табела запослених - ЖП

- Табела железничких возила - ЖП

Законска и подзаконска акта:

- Закон о безбедности железничког саобраћаја („Сл. гласник РС“ бр.41/2018)

- Правилник о условима за обављање послова одржавања горњег и доњег строја железничких пруга („Сл. гласник РС“, бр. 134/20)

 

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата   Портал Регистра административних поступака