МЕНИ

Насловна » Услуге » Лица задужена за одржавање / технички преглед » Сертификат о испуњености услова за обављање одржавања подсистема енергија

Сертификат о испуњености услова за обављање одржавања подсистема енергија

Опис поступка:

Послове одржавања подсистема енергија железничких пруга може обављати управљач или други привредни субјект који је регистрован у Републици Србији и који испуњава услове који се односе на стручност, техничку опремљеност и покриће за грађанску одговорност. У складу са чланом 33. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Сл. гласник РС”, бр. 41/18). Дирекција за железнице је прописала ове услове у Правилнику о условима за обављање одржавања подсистема енергија које морају испуњавати управљач железничке инфраструктуре и други привредни субјекти који врше одржавање подсистема енергија железничких пруга („Сл. гласник РС“, бр. 61/16) где су Прилогом 1. дате активности на одржавању подсистема енергија железничких пруга. Управљач или други привредни субјект могу да поднесу захтев за поједине или све набројане активности. Дирекција за железнице у поступку одлучује о испуњености услова.

Такса:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу прописану Тарифом републичких административних такси – Тарифни број 148. Закона о републичким административним таксама ( „Службени гласник РС”, број 43/03 – основни текст), на рачун број 840-30961845-47.

По окончању поступка, а након добијања обавештења о плаћању, плаћа се такса у складу са тарифним бројем 148. важећег закона који прописује републичке административне таксе на рачун бр. 840-30961845-47;

Евиденције:

- Евиденција 01.006

Законска и подзаконска акта:

- Закон о безбедности у железничкоом саобраћају („Сл. гласник РС“ бр.41/2018)

- Правилнику о условима за обављање одржавања подсистема енергија које морају испуњавати управљач железничке инфраструктуре и други привредни субјекти који врше одржавање подсистема енергија железничких пруга („Сл. гласник РС“, бр. 61/16)

 

 Врх стране
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  КОРОНА ВИРУС-COVID-19  Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата