МЕНИ

Насловна » Услуге » Лица задужена за одржавање / технички преглед » Сертификат о испуњености услова за обављање одржавања железничке телекомуникационе мрежe

Сертификат о испуњености услова за обављање одржавања железничке телекомуникационе мрежe

Опис поступка:

На основу члана 38. став 5. Закона о безбедности железничког саобраћаја („Сл. гласник РС”, бр. 41/18) послове одржавања железничке телекомуникационе мреже може обављати управљач или други привредни субјект који је регистрован у Републици Србији и који испуњава услове који се односе на стручност, техничку опремљеност и покриће за грађанску одговорност. Правилником о условима за обављање делатности одржавања железничке телекомуникационе мреже, донетим на основу Закона о безбедности и интер-операбилности железнице („Службени гласник РСˮ, број 104/13, 66/15 - др. закон и 92/15) прописани су услови које управљач железничке инфраструктуре и други привредни субјекти који обављају делатност одржавања железничке телекомуникационе мреже треба да испуне. Управљач или други привредни субјект подносе захтев на основу ког Дирекција за железнице у поступку одлучује о испуњености услова.

Такса:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу прописану Тарифом републичких административних такси – Тарифни број 148. Закона о републичким административним таксама ( „Службени гласник РС”, број 43/03 – основни текст), на рачун број 840-30961845-47.

Евиденције:

- Евиденција 01.008

Законска и подзаконска акта:

- Закон о безбедности у железничкоом саобраћају („Сл. гласник РС“ бр.41/2018)

- Правилник о условима за обављање делатности одржавања железничке телекомуникационе мреже („Сл. гласник РС“, бр. 61/16)

 

 Врх стране
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  КОРОНА ВИРУС-COVID-19  Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата