МЕНИ

Насловна » Услуге » Остале услуге » Сертификат о испуњености услова које мора да испуни тело за оцену ризика

Сертификат о испуњености услова које мора да испуни тело за оцену ризика

Опис поступка:

У складу са чланом 8. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18) а на основу услова дефинисаних Прилогом 2. Правилника о заједничкој безбедносној методи за процену и оцену ризика и условима које треба да испуни тело за оцену ризика („Сл. гласник РС”, број 62/22), Дирекција за железнице издаје сертификат о испуњености услова које мора испунити тело за оцену ризика. Оно спроводи независну оцену правилне примене ЗБМ за процену и оцену ризика и резултата те примене. ЗБМ за процену и оцену ризика је саставни део система за управљање безбедношћу управљача и железничког превозника, и примењује се у случају било какве значајне промене у железничком систему која може имати утицаја на безбедност железничког саобраћаја (промене техничке, експлоатационе или организационе природе).

Такса:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу прописану Тарифом републичких административних такси – Тарифни број 148. Закона о републичким административним таксама ( „Службени гласник РС”, број 43/03 – основни текст), на рачун број 840-30961845-47.

Обрасци:

Евиденције:

Евиденција 01.013

Законска и подзаконска акта:

- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18),

- Правилник о заједничкој безбедносној методи за оцену и процену ризика и условима које треба да испуни тело за оцену ризика („Службени гласник РС“ број 62/22 од 27. маја 2022. године)

 

 Врх стране
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  КОРОНА ВИРУС-COVID-19  Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата