МЕНИ

Насловна » Услуге » Управљачи инфраструктуре » Сагласност на акт о условима и начину обављања превоза на индустријској железници и којим се одређује лице одговорно за спровођење акта

Сагласност на акт о условима и начину обављања превоза на индустријској железници и којим се одређује лице одговорно за спровођење акта

Опис поступка:

Власник, односно корисник индустријског колосека, дужан је да донесе акт којим се утврђује начин за организовање и регулисање маневарског рада, одржавање и заштиту индустријског колосека, лице одговорно за спровођење акта, одржавање железничких возних средстава и других средстава која се користе на индустријском колосеку, по претходно прибављеној сагласности Дирекције.

Измене и допуне акта доносе се по претходно прибављеној сагласности Дирекције, а морају се доставити Дирекцији на сагласност најкасније 15 дана од дана настанка промењених околности у односу на важећи акт.

Такса:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу прописану Тарифом републичких административних такси – Тарифни број 1. Закона о републичким административним таксама ( „Службени гласник РС”, број 43/03 – основни текст), на рачун број 840-30961845-47, без позива на број.

Евиденције:

Евиденција 01.018

Законска и подзаконска акта:

- Закон о железници ("Службени гласник РС", бр. 41/2018) члан 77.

- Правилник о садржини акта о индустријском колосеку и садржини акта о индустријској железници ("Службени гласник РС", бр. 49/19)

 

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата   Портал Регистра административних поступака