МЕНИ

Насловна » Услуге » Возила » Дозвола за коришћење возила која нису усаглашена са ТСИ

Дозвола за коришћење возила која нису усаглашена са ТСИ

Опис поступка:

У складу са чланом 27. Закона о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС”, бр. 41/18), подносилац захтева за дозволу за коришћење возила које није усаглашено са ТСИ мора да Дирекцији пружи доказе да предметно возило има Дозволу за тип возила, Декларација о усаглашености са одобреним типом возила, Декларација о верификацији подсистема и Сертификат о верификацији структурних подсистема члана 10. и 13.и Прилога 5., 6.и 9. Правилника о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл. гласник РС”, бр. 33/22) као и пратећу техничку документацију. Испуњеност захтева за издавање дозволе утврђује Дирекција за железнице у поступку. У поступку се проверава да ли су испуњени услови у погледу достављања потребне техничке документације прописани члановима 12., 17. ,25. и 27. Правилника о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл. гласник РС”, бр. 33/22).

Такса:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу прописану Тарифом републичких административних такси – Тарифни број 148. Закона о републичким административним таксама ( „Службени гласник РС”, број 43/03 – основни текст), на рачун број 840-30961845-47.

Евиденције:

Евиденција 01.029 од 2018.

Евиденција 01.029 од 2012.

Евиденција 01.029 2008 - 2011.

Евиденција 01.029 2007.

Евиденција 01.029 2006.

Законска и подзаконска акта:

- Закон о интероперабилности железничког система („Сл.гласник РС“ бр. 41/2018)

- Правилник о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл.гласник РС“ бр. 33/22)

 

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата