МЕНИ

Насловна » Услуге » Возила » Дозвола за коришћење возила на туристичко-музејској железници

Дозвола за коришћење возила на туристичко-музејској железници

Опис поступка:

У складу са чланом 112. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Сл. гласник РС”, бр. 41/18), подносилац захтева за дозволу за коришћење возила на туристичко музејској железници мора да Дирекцији за железнице достави техничку документацију.

Пратећа техничка документација се састоји од: техничког описа, цртежа главних склопова, документације о одржавању возила, каталога резервних делова и прорачуна главних склопова. Такође је потребно урадити технички преглед возила. Испуњеност захтева за издавање дозволе за возила на туристичко-музејској железници утврђује Дирекција за железнице у поступку издавања дозволе. У поступку се проверава да ли су испуњени услови у погледу достављања потребне техничке документације која је прописана члановима 25. и 27. Правилника о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл. гласник РС”, бр. 5/16).

Такса:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу прописану Тарифом републичких административних такси – Тарифни број 148. Закона о републичким административним таксама ( „Службени гласник РС”, број 43/03 – основни текст), на рачун број 840-30961845-47.

Евиденције:

Евиденција 01.031

Законска и подзаконска акта:

- Закон о интероперабилности железничког система („Сл.гласник РС“ бр. 41/2018)

- Правилником о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл.гласник РС“ бр. 5/16)

 

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата