МЕНИ

Насловна » Услуге » Лица задужена за одржавање / технички преглед » Сертификат о усаглашености лица задуженог за одржавање железничких возила (ЕЦМ) и за функције одржавања железничких возила

Сертификат о усаглашености лица задуженог за одржавање железничких возила (ЕЦМ) и за функције одржавања железничких возила

Опис поступка:

У складу са чланом 53. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18), ималац возила је дужан да за свако возило које користи одреди лице задужено за његово одржавање. Возило се не може користити ако није одређено лице за његово одржавање (ЕЦМ). Лице задужено за одржавање врши одржавање само или за извршење одржавања закључује уговоре са радионицама за одржавање.

Лице задужено за одржавање железничких возила мора бити сертификовано у складу са прописом који доноси OTIF. Сходно одредбама члана 54. Закона Дирекција за железнице или друго акредитовано тело из Републике Србије, државе уговорнице OTIF-а или државе Европске уније издаје сертификат о усаглашености лица задуженог за одржавање железничких возила (ЕЦМ) на обрасцу који је прописао OTIF. Подносилац захтева за добијање сертификата о усаглашености лица задуженог за одржавање железничких возила (ЕЦМ) мора испунити услове прописане Прилогом А ATMF-а - Додатак Г COTIF-а 1999.

Такса:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу прописану Тарифом републичких административних такси – Тарифни број 148. Закона о републичким административним таксама ( „Службени гласник РС”, број 43/03 – основни текст), на рачун број 840-30961845-47, без позива на број.

Обрасци:

- Захтев за сертификат о усаглашености лица задуженог за одржавање железничких возила (ЕЦМ) и за функције одржавања железничких возила

Евиденције:

- Евиденција 01.012

Законска и подзаконска акта:

- Закон о безбедности у железничкоом саобраћају („Сл. гласник РС“ бр.41/2018)

- ATMF Прилог А Додатка Г COTIF-a 1999 – Правила за сертификацију и контролу лица задужених за одржавање (Уредба ЕCM) („Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 12 од 1. јула 2021)

- Правилник о заједничкој безбедносној методи за оцену и процену ризика и условима које треба да испуни тело за оцену ризика („Службени гласник РС“ број 62/22 од 27. маја 2022. године)

 

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата   Портал Регистра административних поступака