МЕНИ

Насловна » Услуге » Остале услуге » Сертификат о усаглашеноси елемената структурних подсистема према националним прописима

Сертификат о усаглашеноси елемената структурних подсистема према националним прописима

Опис поступка:

На основу члана 14. Закона о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС“ бр.41/2018) Дирекција за железнице потврђује усаглашеност елемената структурних подсистема издавањем сертификата о усаглашености. Испуњеност захтева за издавање сертификата утврђује Дирекција за железнице у поступку. У поступку се проверава да ли су испуњени услови у погледу достављања потребне документације прописане Законом и Правилником о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл.гласник РС“ бр. 5/16). Чиниоци интероперабилности и елементи структурних подсистема који подлежу оцени усаглашености и модули који се могу применити за оцену усаглашености дати су у Прилогу 1 горе поменутог Правилника. Модули за оцену усаглашености и поступци који се примењују у сваком модулу дати су у Прилогу 2 поменутог Правилника. Произвођач бира који модул/комбинација модула ће се применити за оцену усаглашености елемената структурних подсистема.

Такса:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу прописану Тарифом републичких административних такси – Тарифни број 148. Закона о републичким административним таксама ( „Службени гласник РС”, број 43/03 – основни текст), на рачун број 840-30961845-47.

Евиденције:

Евиденција 01.022

Законска и подзаконска акта:

- Закон о интероперабилности железничког система („Сл.гласник РС“ бр. 41/2018)

- Правилником о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл.гласник РС“ бр. 5/16)

 

 Врх стране
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  КОРОНА ВИРУС-COVID-19  Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата