МЕНИ

Насловна » Услуге » Возила » Додатна дозвола за коришћење возила која су усаглашена са ТСИ

Додатна дозвола за коришћење возила која су усаглашена са ТСИ

Опис поступка:

У складу са чланом 25. Закона о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС”, бр. 41/18), подносилац захтева за додатну дозволу за коришћење возила које је усаглашено са ТСИ мора да Дирекцији пружи доказе да је предметно возило одобрено за коришћење у некој другој држави тј. да има дозволу за коришћење. Уз ту оригиналну дозволу или оверену копију, прилаже се и оригинал превода овлашћеног преводиоца. Подносилац захтева прилаже и потребну техничку документацију, евиденције које приказују историју одржавања возила, доказе о техничко експлоатационим карактеристикама, документацију која доказују да је возило усклађено са железничком инфраструктуром Србије. Испуњеност захтева за издавање додатне дозволе утврђује Дирекција за железнице у поступку. Дирекција за железнице може захтевати достављање додатних информација, анализу ризика и спровођење испитивања на железничкој мрежи ради провере усклађености предметног возила са железничком инфраструктуром у Републици Србији.

Такса:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа таксу за издавање дозволе за коришћење железничког возила у износу од 38.320,00 динара прописану Тарифом републичких административних такси – Тарифни број 148. Закона о републичким административним таксама ( „Службени гласник РС”, број 43/03 – основни текст), на рачун број: 840-30961845-47.

Евиденције:

Евиденција 01.028

Законска и подзаконска акта:

- Закон о интероперабилности железничког система („Сл.гласник РС“ бр. 41/2018)

- Правилником о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл.гласник РС“ бр. 5/16)

 

 Врх стране
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  КОРОНА ВИРУС-COVID-19  Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата